مرگ درخت های چند صد ساله روستاهای خراسان / ترکیب فقر روستاییان، لاکچری بازی شهرنشینان و کم توجهی مسولان باعث بروز مشکل است

قطع درختان کهنسال در روستاهای خراسان حالا دیگر موضوعی قابل انکار نیست.تاراج درختانی با قدمت چند صد ساله به اتفاقی عادی در حال تبدیل شدن است.

صدیقه رضوانی

قطع و تاراج درختان کهن سال دیگر در انحصار شمال کشور یا دامنه های زاگرس نیست.
حالا لاکچری بازی شهرنشینان که مشتری چوب لاکچری هستند، کار را به روستاهای خراسان کشاندند. روی دیوارهای خشتی روستاها با اسپری نوشته شده: درختان شما را خریداریم.
درختانی که چند صد سال سایه بان این مناطق خشک بودند و حالا به بهایی اندک قطع میشوند. روستاییان وضع مالی خوبی ندارند، مسئولان توجه چندانی ندارند و اتفاقا شهرنشینان علاقه به مصنوعاتی با چوب لاکچری دارند. این روزها مصنوعات گران قیمت از‌ «چوب لاکچری» مُد شده؛ آنها به چیزی که از درخت چند صد ساله درست شده باشد «چوب لاکچری» میگویند.