آدرس غلط کلانتری به مردم برای انتقال آب خزر به سمنان

آدرس دادن های کلانتری در مسیر بن بست انتقال آب کاسپین به سمنان قرار دارد

کاسپین قربانی تازهمحیط زیست کشور است. در حالی که اکثر کارشناسان به اشتباه بودن انتقال آب کاسپین به سمنان اعتراف کرده اند اما دولت همچنان در پی این انتقال است. انتقالی که می تواند محیط زیست ایران را با بحران جدی رو به رو کند.