مورد عجیب دشت زنگنه: کشاورزان بدهکار، وام مبهم و وعده ۱۵ ساله

درسال ۱۳۷۵برای اولین بار طرح دشت زنگنه با نام احداث شبکه آبیاری وزهکشی دشت زنگنه شروع شد.
از اهداف مهم ومفید آن زیر کشت بردن اراضی جدید، جلوگیری ازوقوع سیل و مستعدکردن شرایط زندگی برای ساکن شدن مردمان عشایر در این زمین ها بود.امااکنون چیزی که ازساکنان این منطقه می شنوید آن چنان هم خوب و راضی کننده نیست.

دشت زنگنه پلدشت درشمال غربی کشوردرحاشیه مرزایران وجمهوری خودمختارنخجوان وترکیه درشهرستان پلدشت دراستان آذربایجان غربی قرارگرفته اند و۳۰۰کیلومترتامرکزاستان فاصله دارد.
درسال ۱۳۷۵برای اولین بارطرح دشت زنگنه بنام احداث شبکه آبیاری وزهکشی دشت زنگنه شروع شدواهداف بسیارمهم ومفیدی برای ساکنان این منطقه به همراه داشت ازجمله به زیرکشت بردن اراضی جدید،جلوگیری ازوقوع سیل ومستعدکردن شرایط زندگی برای ساکن شدن مردمان عشایردر روستاها
اماچیزی که ازساکنان این منطقه می شنوید آنچنان هم خوب وراضی کننده نیست.
مثلایکی ازساکنان این روستاهاکه شامل این طرح می شودمی گفت که ده یاپانزده سال پیش ازماخواستندکه دراین طرح شرکت کنیم که به محض تکمیل کانال کشی وزهکشی هازمین زراعی به آنها واگذارشود اماچیزی که بعدا ساکنان این روستاهاحتی کسانی که درطرح شرکت نداشتندمتوجه آن شده بودندبدهی هایی که به بانک کشاورزی شعبه پلدشت وماکوبودکه هیچ خبری ازآن نداشتندواین بدهی هاهمان وام هایی بودندکه دولت باامضاساکنان این روستاازبانک کشاورزی گرفته بودکه درانجام این پروژه به آنها کمک کندوتاالان هم این پروژه تکمیل نشده وزمین های زراعی واگذارنشده است
عدم واگذاری زمین های زراعی ساکنان این منطقه رابامشکل عدم توزیع ناعادلانه زمین های زراعی روبه روکرده وهستند کسانیکه هیچ زمینی دراختیار ندارندامابعضی هاصاحبان چندین هزارهکتارمی باشندواین موضوع باعث شده که جدال های فراوانی بین ساکنان این روستاایجادشودوباشکایت درجنگلبانی ودادگاه های متعددتنهاکاری که انجام می شودابلاغ جریمه های سنگین برای صاحبان زمین های زراعی چندین هزارهکتاری می باشد وهیچ تلاشی برای واگذاری زمین های زراعی نمی شود
چیزی که اکنون بیشتربه چشم می خوردزمین هایی که هنوزاثری ازتکمیل این کانالهای آبیاری نیست ومردمانی که چشم انتظارواگذاری زمین هایشان می باشند به امیداینکه باواگذاری زمین هایشان به آبادکردن آن وبرداشت محصولات فراوان شرایط زندگی برای آن هابهترشود