پرداخت صدها تن مواد اولیه با نام کارخانه تعطیل به افراد مجهول / در کارخانه های بر پایه تولیدات پتروشیمی چه خبر است؟

برای دریافت مواداولیه باید سازمان دارایی وامور مالیاتی آن راتأییدکند که شرکت پتروشیمی مواداولیه رادراختیاراین کارخانه هاقراردهد

اقتصادهرکشوری وابسته به تولیدات وصادرات محصولات آن می باشد اماچیزی که کشورمادرگیرآن است عدم تولید و تعطیلی کارخانه ها است که نه تنها قادر به صادرات نیستند بلکه از تولید و تأمین نیازهای خود مردم نیز روز به روز کاسته می شود.
شهر ماکو داری یک شهرک صنعتی با۱۳۰ کارخانه با تولیدات متفاوت است که تعدادی از آن ها اکنون ماه ها و سال هاست که هیچ تولیدی ندارندو روز به روز شاهدخاموش شدن چراغ یکی از این کارخانه ها هستیم که هرکدام بنابه دلایلی مجبوربه تعطیلی کارخانه ها شده اند
یوسف آهنوخوش صاحب یکی از کارخانه که دو سال ازتعطیلی کارخانه اش می گذرد (کارخانه ای که به صورت دوشیفت دوازده ساعته که درهرشیفت سی نفره مشغول به کاربودند) و هیچ مواد اولیه ای دریافت و هیچ محصولی تولیدنشده است اما قضیه عدم دریافت دسترسی به مواد اولیه به تحریم ها مربوط نمی شود مواد اولیه این کارخانه لوله سازی pvcاست که نه تنهاکشورماخودقادربه تولیدآن می باشدبلکه آن راصادرنیزمی کندویکی ازتولیدات ارزشمندصنعت پتروشیمی است
ولی دولت بااخذ مالیات های سنگین ازطرف سازمان دارایی سدی در راه تولید ایجدکرده انددرحالی که شهرهای منطقه آزادتجاری که ماکونیزیکی ازآن ها می باشدمعاف ازمالیات می باشند
برای دریافت مواداولیه باید سازمان دارایی وامور مالیاتی آن راتأییدکند که شرکت پتروشیمی مواداولیه رادراختیاراین کارخانه هاقراردهد.
آقای آهنوخوش دوسال است بخاطرعدم پرداخت مالیات سنگین که ۵۰۰میلیون برای کارخانه ای به این کوچکی هیچ مواداولیه دریافت نکرده وکارخانه اش تعطیل شده است گله مند وناتوان ازانجام کاری برای برگشتن کارخانه اش برای روال قبلی
اوهمچنین می گفت که  عده ای  که هویت آن هامشخص نیست بارها به اسم کارخانه ما و از سهمیه ما هزاران تن مواد اولیه دریافت کرده اند ودولت مدعی است که این موادرا ماتحویل گرفته ایم وباپیگیری وشکایت هایی که انجام شده است پرونده آن ها بررسی نمی شود تا زمانی که مالیات پرداخته شوددرحالی که این منطقه معاف ازپرداخت مالیات می باشد والان دوسال ازتعطیلی کارخانه میگذردو وضعیت کارخانه مشخص نیست
دولت باشعارهای رونق اقتصادی وحمایت ازتولیدداخلی هیچ حمایتی ازتولیدکنندگان نمی کند ودولت باید فکرراه حل مناسبی باشد پیش ازاین که همه ی کارخانه های کوچکی مثل این کارخانه در آن بسته شود وچرخ تولید بایستد