قتل گاهی در پشتکو / مازندران به جولانگاه زباله و پسماند تبدیل شده است

بحران دپوی زباله ، رهاسازی زباله در محیط زیست و طبیعت ایران به بحرانی جدی و خطرناک تبدیل شده است و حالا به نظر می رسد مازندران به استان دیگری تبدیل شده است که قربانی آلودگی رهاسازی زباله در ایران شده است.

مساله رهاسازی زباله به یک مساله جدی در ایران تبدیل شده است. قربانی تازه این فاجعه استان مازندران است .
گزارش ما در این مضوع را ببیید.