جاده ها همچنان در کام سیل

خبرهای رسیده از غالب جاده های لرستان و خوزستان حکایت از وضعیت نامناسب جاده های کشور دارد اما در شمال خراسان نیز که جاده ها دچار سیل شده بودند مشابه همین وضعیت دیده می شود

درحالی که کمتر از یک ماه از سیل سال ۹۸ ه تقریبا نیمی از کشور را در نوردید می گذرد اما به نظر می رسد بحران جاده های کشور که پیش از این نیز وجود داشت حالا در جاده هایی که سیل زده شده بودند بیشتر از قبل شده است.
خبرهای رسیده از غالب جاده های لرستان و خوزستان حکایت از وضعیت نامناسب جاده های کشور دارد اما در شمال خراسان نیز که جاده ها دچار سیل شده بودند مشابه همین وضعیت دیده می شود و هر آن چه تاکنون مسولان انجام داده اند تنها مرحم بوده است و درمان قطعی برای آن نشده و زخم این جاده های سیل زده با هر سیلابی دوباره خود را نشان می دهد.

قطع شدن مسیر جاده های مناطق شمال خراسان که راه مهم ارتباطی مردم این منطقه با بجنورد هستند ، یعنی قطع شدن روزی مردم . حال نیز سیلاب ۵ روز و دو هفته گذشته خسارت جدی را به جاده های این منطقه زده است و البته باید گفت که این منطقه هیچ زمان از جاده مناسب برخوردار نبوده است و در این سال ها تنها کاری که برای این منطقه محروم و مرزی شده است ساخت جاده با روکش ناقص اسفالت است و در واقع بنا به نظریه مهندسی راه و شهرسازی شهرستان رازوجرگلان و بخشجرگلان از “جاده اصلی” برخوردار نیست و درواقع به عنوان ” محور اصلی” یاد می شود که فرقی با راه روستایی ندارد .