جرگلان و بحران نادیده سیل در خراسان شمالی

جرگلان در خراسان شمالی اکنون بیش از ۲۵ روز است که همچنان درگیر بحران سیل است و کمک های لازم به آن نشده است.

جرگلان در خراسان شمالی اکنون بیش از ۲۵ روز است که همچنان درگیر بحران سیل است و کمک های لازم به آن نشده است.
گزارش صاحب جمال رحیمی در این موضوع را ببینید.