قاچاقچی‌ها خیلی خوشبختند

در قشم هر قاچاقچی با یک ماشین پنج هزار لیتر بنزین را از لنج‌های ایرانی تحویل می‌گیرد و به لنج‌های عربی می‌سپارد و روزانه حداقل بیست میلیون تومان کاسب می‌شود.

در قشم هر قاچاقچی با یک ماشین پنج هزار لیتر بنزین را از لنج‌های ایرانی تحویل می‌گیرد و به لنج‌های عربی می‌سپارد و روزانه حداقل بیست میلیون تومان کاسب می‌شود.
گزارش شمارسانه را ببینید؛